Přejít k obsahu


 Podle zákona 111/ 1998 Sb. 

ze dne 22. dubna 1998
O vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

 

Vědecká rada veřejné vysoké školy

§ 11

(1) Členy vědecké rady veřejné vysoké školy jmenuje a odvolává rektor.

(2) Členy vědecké rady veřejné vysoké školy jsou významní představitelé oborů, v nichž vysoká škola uskutečňuje vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou, uměleckou nebo další tvůrčí činnost. Nejméně jedna třetina členů jsou jiné osoby než členové akademické obce této školy.

(3) Předsedou vědecké rady veřejné vysoké školy je rektor. 

 

§ 12

(1) Vědecká rada veřejné vysoké školy

a)    projednává dlouhodobý záměr veřejné vysoké školy,

b)   schvaluje studijní programy, pokud jejich schválení nepatří do působnosti vědecké rady nebo umělecké rady fakulty (dále jen "vědecká rada fakulty"),

c)    vykonává působnost v řízení ke jmenování profesorem a v habilitačním řízení v rozsahu stanoveném tímto zákonem.

(2) Vědecká rada veřejné vysoké školy se vyjadřuje k otázkám, které jí předloží rektor.